Industrieel Nijkerk in een notendop

De regio van Nijkerk wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan industriële activiteiten in welhaast alle sectoren. Zo zijn er verschillende Nijkerker bedrijven sterk vertegenwoordigd in de commerciële-, financiële- en ICT-sector. Dit geldt eveneens voor de bouwindustrie en de land- en akkerbouw. Het Nederlandse ondernemerschap zit duidelijk bij de Nijkerker in de genen, want Nijkerk neemt ook qua bedrijvigheid in het MKB en de transportsector een voorname rol in.

Wat betekent industrie eigenlijk?

Het Latijnse ‘industria’ betekent bedrijvigheid en dat is in principe ook wat we vandaag de dag met industrie bedoelen. Met industrie wordt zowel de productie van economische goederen bedoeld als alle producerende bedrijven bij elkaar. Dit overigens wel met uitzondering van de nutsbedrijven en de mijnbouw.

Er zijn ook verschillende sectoren die niet aan deze ‘definitie’ voldoen, maar wel als industrie worden aangeduid. Hierbij moet gedacht worden aan dienstverlenende sectoren zoals de software-industrie en de transportindustrie.

Wat is een economische sector?

Nu we weten wat industrie betekent is de definitie van een economische sector van belang. Een economische sector maakt deel uit van de economie van bijvoorbeeld een land. Je noemt alle bedrijven die in dezelfde producten of diensten actief zijn een sector. Er zijn veel voorbeelden van dergelijke bedrijfsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan de bouwsector, de softwaresector, de productiesector, de MKB sector en ga zo maar door.

De economie wordt vaak in vier hoofdsectoren verdeeld:

 • Primaire Sector (deze sector levert grondstoffen en voedsel);
 • Secundaire Sector (deze sector verwerkt de grondstoffen uit de Primaire Sector en wordt veelal aangeduid als ‘de industrie’);
 • Tertiaire Sector (betreft de commerciële dienstverlening, zo worden onder andere de goederen uit de Secundaire Sector door de Tertiaire Sector verkocht);
 • Quartaire Sector (de economische sector zonder winstoogmerk, te weten overheidsdiensten).

Commerciële sector

De commerciële sector behoort tot de tertiaire sector en behelst de verkoop van diensten of goederen met als doel om winst te maken. Een ontwikkeld land als Nederland heeft vaak een grote commerciële sector. Minder ontwikkelde landen zijn vaker aangewezen op de inkomsten uit de primaire sector, zoals landbouw.

Voorbeelden van bedrijven of functies uit de commerciële sector zijn: horecagelegenheden, winkels, advocaten, theaters, kappers, zakelijke dienstverlening en ICT-bedrijven. Het Bruto Binnenlands Product, afgekort het BBP, wordt in veel ontwikkelde landen voor het grootste deel door deze dienstensector bepaald.

Financiële sector

In de financiële sector houd je je bezig met een dienstverlening die gericht is op financiële producten. De bedrijven die in deze sector actief zijn moeten hiervoor bevoegdheid hebben. De financiële sector staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Daarbij moet deze sector zich confirmeren aan de Wet op het Financieel Toezicht.

In de jaren 90 van de vorige eeuw ontstond de term ‘financiële dienstverlening’. De oorzaak was de veelvuldige samenwerking tussen verzekeraars en banken. Voor wat betreft marktkapitalisatie, winst en omzet is de financiële sector het grootste.

Voorbeelden van bedrijven die actief zijn in de financiële sector: banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, intermediairs, beurshandelaren en creditcardorganisaties.

Bouwsector

Binnen de bouwsector houden bedrijven zich bezig met het bouwen van huizen, appartementen en andere bouwvormen. De bouwsector is conjunctuurgevoelig. Wanneer de economie bloeit is er veel vraag naar nieuwe bouwwerken, maar krimpt de economie dan is het tegenovergestelde aan de orde.

Bij ieder bouwproject is het volgende kernschema van kracht:

 • Initiatief;
 • Ontwerp;
 • Bouw;
 • Gebruik.

Typische beroepsgroepen in de bouwsector zijn: aannemer, bouwvakker, loodgieter, installateur, tegelzetter, werkvoorbereider, architect, grondwerker en veiligheidscoördinator.

Land- en akkerbouwsector

De land- en akkerbouwsector houdt zich bezig met economische activiteiten die gebruik maken van land en akkers. Deze activiteiten hebben als doel om door de mens te gebruiken plantgewassen en dieren te produceren. Meestal worden tuinbouw en veeteelt ook tot deze sector gerekend. Voor visteelt en bosbouw geldt dit doorgaans niet.

Sommige landbouwactiviteiten kunnen alleen in bepaalde gebieden plaatsvinden vanwege de klimaatgevoeligheid en de afhankelijkheid van het grondsoort. In Nijkerk geldt net als in de rest van Nederland een gematigd zeeklimaat. Een gematigd zeeklimaat geeft vaak een rijk landbouwgebied. Vee kan vrijuit grazen in de weiden en verschillende graansoorten, fruit, bladgroenten en wortelgewassen gedijen goed in Nederland en in Nijkerk. Het was dan ook niet zonder reden dat de Italiaans-Joodse gemeenschap indertijd in Nijkerk gronden kocht om tabak op te verbouwen.

MKB sector

MKB is de afkorting van midden- en kleinbedrijf. In deze sector draait het om bedrijven die maximaal 250 werknemers in dienst hebben. Dit gaat in Nederland om 99 procent van alle bedrijven. De Europese Commissie heeft hiertoe de volgende definities opgesteld:

 • Middelgroot (jaaromzet van maximaal 50 miljoen Euro of een balans die lager ligt of gelijk is aan 43 miljoen Euro, er werken minder dan 250 werknemers);
 • Klein (netto-jaaromzet van maximaal 10 miljoen Euro of balans lager of gelijk aan 10 miljoen Euro, er werken minder dan 50 medewerkers);
 • Micro (jaaromzet van maximaal 2 miljoen Euro of een balans die lager ligt of gelijk is aan 2 miljoen Euro, er werken minder dan 10 medewerkers).

Transportsector

Nederland heeft een sterke vertegenwoordiging in de transportsector. Verschillende transporteurs, exporteurs en logistiek dienstverleners zijn dagelijks volop actief in binnen-en buitenland. Goederenverkeer vindt plaats op vier manieren: over land (vrachtwagens), over zee (containerschepen), via het spoor (goederentreinen) en door de lucht (vrachtvliegtuigen). Daarnaast kunnen volgende zaken vervoerd worden:

 • vloeistoffen (olietransport);
 • gassen (zoals aardgas);
 • dieren (voor de veeteelt);
 • energie.

ICT sector

Onder de ICT sector vallen alle bedrijven die zich op enigerlei manier bezig houden met informatietechnologie. Hierin worden producten of diensten geleverd. Grofweg wordt hierin de volgende onderverdeling gehanteerd:

 • hardware (computers, processoren, printers, chips et cetera);
 • software (de aansturingsprogramma’s van de software);
 • diensten (ondersteuning bij het gebruik van zowel hardware als software).

Er is een tweeledig bedrijfsmodel binnen de ICT sector:

 • Leveranciers van producten (dit deel dat hardware en software pakketten ontwikkelt en op de markt brengt);
 • Leveranciers van diensten (deel dat ICT diensten levert en in rekening brengt).

Een leverancier van een product levert meestal ook ICT-diensten. Dit wordt dan een gemengd bedrijf genoemd.