Onderwijs in Nijkerk

Ben je onlangs in Nijkerk komen wonen en zoek je naar een geschikte school voor je kind(eren)? Nijkerk kent een gevarieerd onderwijsaanbod. Zo bevindt zich in het centrum de Oranje-Nassauschool voor het basisonderwijs. Dit is een protestants-christelijke basisschool. Daarnaast biedt de Accent Nijkerk school praktijkonderwijs voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Ook het Corlaer College verleent voortgezet onderwijs en is daarmee bestemd voor deze zelfde leeftijdsgroep.

Nederlands onderwijssysteem

Nederlands onderwijs wordt onderverdeeld in scholen voor diverse leeftijdsgroepen. Grofweg wordt er een verdeling gemaakt tussen basisonderwijs (tot en met 12 jaar) en voortgezet onderwijs (vanaf 12 jaar). Binnen deze verdeling zijn er verschillende onderwijsniveaus. Zo is er algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en ook voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. In Nederland is het onderwijssysteem dusdanig ingericht dat scholieren redelijk eenvoudig kunnen doorstromen.

Daarbij kent Nederland veel openbare scholen en tegelijkertijd scholen die bijzonder zijn vanuit godsdienstig, levensbeschouwelijk of onderwijskundig oogpunt. Ook is er in Nederland de mogelijkheid om speciaal onderwijs te volgen. Hiermee wordt een onderwijsvorm bedoeld die intensieve en specialistische begeleiding biedt aan de leerlingen. Dit kan zijn omdat zij een beperking of een chronische ziekte hebben.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs valt in Nederland onder de ministeriële verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Inspectie van het Onderwijs houdt er toezicht op dat onderwijs volgens de wettelijke regels wordt gegeven en gevolgd.

Zo geldt er in Nederland bijvoorbeeld een leerplicht voor ieder kind dat 5 jaar is geworden. Deze leerplicht duurt in principe voort tot en met het 16e levensjaar. Vanaf dit moment is een gedeeltelijke leerplicht van toepassing tot en met de leeftijd van 23 jaar. Dit betekent dat de leerling een zogeheten startkwalificatie moet hebben om niet langer leerplichtig te zijn.

In Nederland geldt een volledige keuzevrijheid voor wat betreft het selecteren van een school door ouders en/of leerlingen. Zo kan een school gekozen worden die past bij bepaalde godsdienstbelijdenissen, levensopvattingen en onderwijsideeën. Hierbij kent het Nederlands onderwijs een verdeling in particuliere scholen, openbare scholen en bijzondere scholen. De laatste twee worden gefinancierd door de overheid en kunnen eveneens een ouderbijdrage verlangen. Onderwijs op particuliere scholen dient geheel door ouders en/of verzorgenden betaald te worden.

Oranje-Nassauschool in Nijkerk

De Oranje-Nassauschool, aan het Eijkmanplantsoen 3 in Nijkerk, is een basisschool. Met ongeveer 380 leerlingen is de Oranje-Nassauschool een middelgrote school, gelegen in het centrum van Nijkerk. De 380 leerlingen zijn verdeeld over 15 groepen en de school kent een protestants-christelijke overtuiging.

De leerlingen komen uit een grote diversiteit aan achtergronden. Uitdaging voor de Oranje-Nassauschool om onderwijs op maat te bieden. Daarbij gaat de school uit van het principe dat ieder kind uniek is en een eigen onderwijsbenadering behoeft. Er heerst verder een pedagogisch klimaat onder het onderwijzend personeel waar heldere regels aan ten grondslag liggen.

Het schoolgebouw dateert uit 1953 en heeft twee aanbouwingen uit respectievelijk 1997 en 2008. In 2012 is de Oranje-Nassauschool met vier lokalen uitgebreid. Ook de peuterspeelzaal en de BSO (Buiten Schoolse Opvang) zijn in dit schoolgebouw gevestigd.

De schoolleiding wordt gevormd door het managementteam bestaande uit de directeur, twee bouwcoördinatoren en verschillende interne begeleiders. De schoolleiding draagt zorg voor een gedegen organisatie van de school. Hiertoe wordt er regelmatig vergaderd.

De dagelijkse verantwoordelijkheid van de Oranje-Nassauschool ligt bij de directeur en de twee bouwcoördinatoren.

Meer weten over de Oranje-Nassauschool? Bel dan met 033 – 245 1708, of stuur een e-mail naar info@onsn.nl.

Accent Nijkerk voor Praktijkonderwijs 

Voor praktijkonderwijs ‘nieuwe stijl’ in Nijkerk kun je terecht bij de zelfstandige Accent school. Hier wordt protestants-christelijk praktijkonderwijs gegeven. Samen met de Accent school in Amersfoort, is deze school verantwoordelijk voor al het praktijkonderwijs van de Meerwegen Scholengroep. Dit is een christelijke scholengroep die in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk voortgezet onderwijsvormen aanbiedt.

Aan de Accent school in Nijkerk wordt lesgegeven aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een integrale leerachterstand hebben. Dit houdt in dat niet van deze jongeren wordt verwacht dat ze een diploma in het VMBO zullen behalen. Ook niet wanneer leerwegondersteunend onderwijs verleend wordt.

De school focust zich op de levensvoorbereiding van de leerling. Dit wil zeggen dat thema’s als wonen, werken en vrije tijd in een rol als actief burger in de maatschappij behandeld worden. De school spreekt hierin niet over ‘een moeilijk lerende jongere’, maar over kansen die het onderwijs deze jongeren kunnen bieden.

De Accent school ligt aan de rand van Nijkerk in een in 2002 gebouwd scholencomplex. Verbouwingen aan de voorzijde en de achterzijde zijn respectievelijk in 2008 en 2009 gerealiseerd. Tijdens de verbouwing van 2009 hebben ook interne verbouwingen plaatsgevonden.

De Accent school in Nijkerk telt rond de 40 medewerkers en ongeveer 250 leerlingen, verdeeld over 12 klassen. Voor onderwijs in de praktijkvakken zijn ruim 20 vakdocenten aangesteld. Bovendien worden voor bepaalde projecten coaches en ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven benaderd.

Accent Nijkerk is aan de Ds. Kuypersstraat 1 gevestigd en telefonisch bereikbaar via 033 – 245 88 19. Het e-mailadres is: pro@accentnijkerk.nl.

Het Corlaer College

Iedere leerling kan passend voortgezet onderwijs volgen aan het Corlaer College in Nijkerk: atheneum, havo en vmbo. Het onderwijs wordt op het Corlaer College in twee gebouwen gegeven met adres Ds. Kuypersstraat 3. Net als Accent Nijkerk maakt ook het Corlaer College onderdeel uit van de Meerwegen Scholengroep.

Verschillende medewerkers en docenten van het Corlaer College stippelen samen met de leerling en zijn of haar ouders/verzorgenden gedurende de schooltijd de meest ideale schoolcarrière uit.

De brugklassers worden op het Corlaer College in niveau klassen geplaatst, variërend van atheneum tot basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning en alle niveaus die daar tussenin liggen. Bovendien kunnen de leerlingen van de theoretische leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg deelnemen aan een sportklas. Verder kunnen leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg deelnemen aan een techniekklas.

De atheneum-opleiding aan het Corlaer College bereidt de leerlingen gedegen voor op een vervolgstudie aan de universiteit in een 6-jarig onderwijsprogramma.

Havo leerlingen worden voorbereid op een vervolgstudie in het HBO (Hoger Beroeps Onderwijs). Wanneer je als leerling eenmaal je havo diploma hebt behaald kun je onder bepaalde voorwaarden doorstromen naar de 5e klas van het atheneum.

De vmbo-opleiding van het Corlaer College bereidt de leerlingen voor op diverse sectoren binnen het MBO.