Religieuze karakter van Nijkerk

 

Wanneer je je bedenkt dat ruim de helft van de inwoners van Nijkerk godsdienstig is, dan weet je welke belangrijke rol religie in deze gemeente vervult. Bovendien voelt bijna 68 procent van de Nijkerkers betrokkenheid bij een levensbeschouwing of geloof. Dit ligt aanmerkelijk hoger dan de gemiddelde 50 procent van heel Nederland. Ongeveer 40 procent van de Nijkerkers gaat regelmatig naar een kerkdienst. Welke kerkdiensten dit zijn? In dit artikel lees je er alles over.

Wat is religie nu eigenlijk?

Het woord religie komt van het Latijnse woord ‘religio’. Hieronder worden zingevingsvormen verstaan. Met andere woorden, het zoeken naar verbindingen die betekenisvol zijn. Meestal staat hierbij een god, een opperwezen of een hogere macht centraal.

In de breedste zin van het woord betekent religie een vorm van spiritualiteit: gedachten en gevoelens die de zin van het leven duiden. Religiositeit wordt wel gerelateerd aan een macht, een machtsmanifestatie, een beginselsoort, een essentie of een entiteit. Dit hoeft dus geen identificeerbaar persoon te zijn.

In plaats van religie wordt ook regelmatig het woord geloof gebruikt. Daarin worden twee vormen onderscheiden, monotheïstische religies en polytheïstische religies. Bij een monotheïstische religie is er sprake van een godsdienst, het geloven in en dienen van een God. Bij polytheïstische geloofsvormen wordt gesproken over een godendom. Ook hierin worden de Goden soms gediend door het brengen van een offer.

In de meeste geloofsvormen wordt de hogere macht beschouwd als de schepper van de wereld en het universum. Ook zijn er geloofsvormen met een lagere godheidsvorm die Demiurg genoemd worden. Hierin ontbreekt meestal een god als schepper en kent men een onnoembaar beginsel.

De meerderheid van de wereldbevolking is gelovig. Het Christendom geldt hierbij nog altijd als de grootste religievorm, gevolgd door de Islam. Op de derde plaats staat het atheïsme. Een atheïst gelooft juist niet in een of meerdere goden. Soms wordt onder atheïsme niet alleen de afwezigheid van een god of goden verstaan, maar ook de verwerping van iedere vorm van religie. Dit betekent noodzakelijkerwijs niet meteen de bestrijding er van.

Religie in Nederland en Nijkerk

Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking geeft aan niet religieus te zijn. Van de andere helft van de Nederlanders zegt ongeveer een kwart katholiek te zijn, zeven procent hervormd en rond de zes procent protestants. De overige percentages worden tussen islamaanhangers, gereformeerden en andere geloofsovertuigingen verdeeld.

In Nijkerk is de Hervormde Kerk het meest populair. Van de ruim 40 procent van de inwoners die regelmatig naar een kerkdienst gaan, gaat ongeveer 25 procent naar de Hervormde Gemeente. Rond de 10 procent hangt de Christelijk Gereformeerde Kerk aan. We nemen beide geloofsvormen hieronder samen met je door.

Hervormde Gemeente Nijkerk

Als grootste godsdienst in Nijkerk maakt de Hervormde Gemeente onderdeel uit van de Nederlandse Protestantse Kerk. Deze religie heeft een gereformeerde grondslag. Dit betekent dat binnen de Hervormde Gemeente een centrale plaats ligt voor onder andere appellerende prediking in erediensten. Het onfeilbare Woord Gods uit de Bijbel is hierbij gezaghebbend voor leven en leer.

De Hervormde Gemeente in Nijkerk belijdt het christelijke geloof zoals in de 3 belijdenisgeschriften van de kerk omschreven wordt:

  • de Apostolische Geloofsbelijdenis;
  • de Geloofsbelijdenis van Nicea;
  • de Geloofsbelijdenis van Athanasius.

De Hervormde Gemeente is trouw aan de belijdenis van het voorgeslacht en staat in de traditie van de reformatie. Daarbij is de Hervormde Gemeente trouw aan de drie belijdenisgeschriften, de drie formulieren van enigheid:

  • de Heidelbergse Catechismus;
  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis;
  • de Dordtse Leerregels.

In de door Christus ingestelde sacramenten: de viering van het heilig avondmaal en bediening van de heilige doop, belijdt de Hervormde Gemeente de verbondstrouw met God, Christus en elkaar.

Kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente Nijkerk

De Hervormde Gemeente van Nijkerk houdt kerkdiensten in de Grote Kerk en in de Opstandingskerk.

De Grote Kerk wordt ook wel de Sint Catharinakerk genoemd. De kerk is in 1461 gebouwd en herbouwd na een stadsbrand in 1540. Overigens stond er al in de 13e eeuw een kerk op de plaats waar de Grote Kerk nu staat. Dit was de Nije Kerck en verklaart meteen de oorsprong van de naam Nijkerk. Deze Nije Kerck werd in 1421 verwoest waardoor later aan de bouw van de huidige Grote Kerk is begonnen. In 1594 werd de Grote Kerk officieel protestants. Nog steeds herinneren een paar kerkonderdelen aan de katholieke periode van het kerkgebouw.

De Opstandingskerk is gebouwd in de wijk Paasbos in de jaren 70 van de vorige eeuw. Een complete renovatie volgde in het jaar 2013. In dit kerkgebouw vinden de meeste activiteiten van de Hervormde Gemeente in Nijkerk plaats.

Christelijke Gereformeerde Kerk

De Christelijke Gereformeerde Kerk in Nijkerk wordt ook wel ‘importgemeente’ genoemd. De reden waarom is dat de in 1958 gestichte gemeente veel leden van elders telt. Het ledental groeide van rond de 40 in 1958 tot ruim 300 leden vandaag de dag. Binnen de Nijkerker Christelijke Gereformeerde Gemeente heerst een sfeer van onderlinge betrokkenheid en respect. Dit is onder andere door de diverse achtergronden van de leden zo tot stand gekomen.

De Christelijke Gereformeerde Kerk in Nijkerk ligt naast in geografisch opzicht ook in kerkverband centraal in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Gemeente staat bewust in de voortzetting van de reformatorische traditie. Er wordt geleefd naar het Schrift en hier wordt in het dagelijks leven invulling aan gegeven. De zondagse erediensten staan centraal bij deze geloofsvorm.

Met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar, heeft de Christelijke Gereformeerde Gemeente in Nijkerk een sterke focus op de jeugd. Zo zijn er catechisaties, een zondagschool en maar liefst drie jeugdverenigingen. Daarnaast zijn er verenigingen en bijbelgroepen die niet alleen het christelijke geloof en de Bijbel bestuderen maar ook hulpbehoevenden en zieken een helpende hand bieden.

Volgens het reformatorisch model vormen de predikant, de diakenen en de ouderlingen de kerkenraad. De kerkenraad heeft de geestelijke leiding over de Christelijke Gereformeerde Gemeente in Nijkerk.

Het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Gemeente staat aan de Meinsstraat in het centrum van Nijkerk en heeft ‘De Kandelaar’ als naam.